zonneregio zonneregio

Persbericht Campina Energie

06-02-2014 15:44

Na Operatie Watertoren organiseerde de Turnhoutse burgerbeweging De Koep een ideeënbevraging. Daaruit kwam de wens naar voor om een coöperatie voor hernieuwbare energie op te richten. De Koep pikt dat idee nu op en wil het financieel en organisatorisch ondersteunen. Dit project moet tegen het einde van het jaar uitmonden in de oprichting van een Kempense coöperatie voor hernieuwbare energie die voorlopig Campina Energie heet. Op een persconferentie in Kasterlee gaven de initiatiefnemers het startschot.

Lees verder

“De Koep heeft de coöperatieve gedachte ingeschreven in haar statuten,” zegt bestuurslid Jef Van Eyck. “Toen er, na Operatie Watertoren, mensen met het idee kwamen om een energiecoöperatie op te richten, moesten wij niet lang nadenken. De Koep wil helpen om draagvlak te creëren voor dat idee, aandeelhouders zoeken en de oprichting van de coöperatie van start tot finish begeleiden.”

Wout Baert, lid van De Koep, is de woordvoerder van een kleine kern die al wekenlang vergadert over het project: “De coöperatie Campina Energie wil mensen samenbrengen rond duurzame energie. We willen zelf energie opwekken, met eigen installaties die draaien met hernieuwbare energiebronnen. Door tezelfdertijd  ook de energiebehoefte van onze leden te helpen verminderen, zetten we ons in voor een klimaatneutrale regio en voor een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Zo’n coöperatie is er bijvoorbeeld al in Limburg en Gent.
“Een deel van de te verwachten winsten uit de operatie zullen we uitkeren aan de aandeelhouders. Maar we willen ook ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en andere organisaties of  groepen mensen helpen, bijvoorbeeld door rond energiearmoede te werken”.

Mede-eigenaar
Campina Energie moet dus een echt bedrijf worden, maar dan wel een waar de betrokkenheid van alle deelnemers erg groot is. “De energiecoöperatie gaat op zoek naar leden die samen willen investeren in de productie van duurzame en hernieuwbare energie. Wij richten ons uitdrukkelijk naar de ganse Kempen. De leden van de coöperatie worden rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties. Transparant en zonder onduidelijke tussenstructuren zoals bij grote energiebedrijven. Lid zijn van een coöperatie betekent dus ook dat de aandeelhouders mogen meebeslissen over de richting die de coöperatie uitgaat,” zegt Wout Baert.

“De energiecoöperatie  is er dus voor iedereen uit de regio die het belangrijk vindt om mee te investeren in een duurzame aanbod van energie, afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en die mee wil instaan voor het streven naar klimaatneutraliteit (evenwicht tussen productie en verbruik),” vult Jef Van Eyck aan.
“Campina Energie kiest niet voor een specifieke bron van duurzame energie. Windenergie is misschien het meest sprekende voorbeeld, maar evengoed kan het gaan over een zonnestroompark of een waterkrachtcentrale. Via onderzoek van VITO (Mol) weten we bovendien dat de Kempense bodem zeer geschikt is voor geothermie (gebruik van aardwarmte).”

Meervoudig rendement
“Investeren in duurzame energieproductie via een energiecoöperatie rendeert meerdere keren,” zegt Wout Baert. “Maken we onze energie hier in de Kempen of kopen we die duur aan in het buitenland? Eigenlijk is die vraag snel beantwoord. Door lokaal te investeren ondersteunen we onze lokale economie, we besparen als samenleving bovendien op het betalen van emissierechten, de leden van de coöperatie worden minder afhankelijk van dure en vervuilende energievoorziening én via de coöperatie kan iedereen een reële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.”

Jef Van Eyck: “Vanaf vandaag lanceren wij dus een campagne die tot doel heeft een 'coöperatie hernieuwbare energie voor de Kempen' (Campina Energie) op te richten. We leggen contacten met regionale en lokale bewindvoerders, deskundigen, verenigingen en bedrijven. Tegen het einde van het jaar moet de coöperatie opgericht zijn. Vanaf dan krijgen mensen de kans om lid/aandeelhouder te worden.”
“Ondertussen zal een technische werkgroep alle investeringsmogelijkheden in kaart brengen. We beschouwen de Kempen als het werkingsgebied, waarbij we binnen de regio een aantal concrete mogelijkheden zullen onderzoeken. Voor de financiering kunnen we bovendien samenwerken met andere coöperaties voor hernieuwbare energie.

Ga terug

© Campina Energie
website|FABRIEK81